proCURE

Projekti proCURE

Cilj projekta

Združevanje moči za trajnostno javno naročanje v malih in srednje velikih občinah. Priprava dokumentov in gradiv za usposabljanje za dolgoročno izvajanje trajnostnega in skupnega javnega naročanja na ravni občin.

Trajanje projekta:

2023-2025

Partnerji:

Community Network "Alliance in the Alps" / DE, agado / DE, IFZ / AT, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia / SL, Ecosistemi Fondazione / IT

Proračun:

Projektna sredstva skupaj: 400.000 €, Projektna sredstva AidA: 151.600 €

Financerji:

Erasmus+

Svetovna skupnost se je že leta 2015 s 17 cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) Združenih narodov dogovorila o ciljih za družbeni, gospodarski in okoljski razvoj. K uresničevanju teh ciljev morajo prispevati vlade in uprave na vseh ravneh, civilna družba in zasebni sektor. V 12. cilju trajnostnega razvoja o trajnostni potrošnji in proizvodnji je poudarjen pomen trajnostnega javnega naročanja za doseganje vseh zastavljenih ciljev. V trajnostnem javnem naročanju, tj. upoštevanju socialnih, okoljskih in gospodarskih vidikov pri javnem naročanju, imajo občine in njihove uprave pomembno orodje za svoj prispevek k uresničevanju omenjenih ciljev.

Javni sektor, zlasti občine, so pomembni naročniki. Javne uprave v Evropski uniji porabijo približno 14 odstotkov bruto domačega proizvoda EU za različne vrste blaga in storitev. S svojo veliko kupno močjo lahko vplivajo na trg in podpirajo trajnostne gospodarske strukture, prispevajo k varstvu podnebja, zmanjšujejo onesnaževanje okolja, izboljšujejo delovne pogoje po vsem svetu in spodbujajo inovacije.

Kljub ugodnim pravnim in političnim okvirnim pogojem v Evropi možnosti za trajnostno naročanje še zdaleč niso izčrpane.

Številni upravni uslužbenci menijo, da je področje trajnostnega javnega naročanja zapleteno in polno negotovosti. Zlasti majhne občine imajo težave pri izvajanju trajnostnega naročanja ali upoštevanja trajnostnih vidikov pri neposredni nabavi v praksi. Glavni izzivi so pomanjkanje ozaveščenosti in prepričanja med odločevalci in zaposlenimi v upravi, negotovost glede pravnih možnosti, pomanjkanje znanja o uporabi trajnostnih meril in pomanjkanje sredstev.

Projekt proCURE želi na tem področju pomagati zlasti malim in srednje velikim občinam pri trajnostnem javnem naročanju. Projekt si prizadeva za uresničitev naslednjih ciljev:

·       Priprava gradiva za usposabljanje in praktičnih smernic za uvedbo in izvajanje trajnostnih praks javnega naročanja v občinah;

·       Oblikovanje učnega načrta in učnega gradiva (kurikuluma) za upravne šole za pripravo bodočih javnih naročnikov na izzive, s katerimi se bodo srečevali;

·       Oblikovanje tečaja za usposabljanje trenerjev za multiplikatorje in strokovnjake za poklicno usposabljanje v sektorju neformalnega izobraževanja;

·       Opredelitev postopkov, ki skupinam malih občin omogočajo, da se medsebojno povežejo in oblikujejo skupne strukture za izvajanje javnih naročil;

·       Vzpostavitev mreže strokovnjakinj in strokovnjakov  za trajnostno javno naročanje.

 

Projekt bo trajal od novembra 2023 do oktobra 2025, v njem pa sodelujejo organizacije iz Nemčije (omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah), Italije (Fondazione Ecosistemi), Avstrije (IFZ Graz) in Slovenije (Urbanistični inštitut Republike Slovenije).

Lokalne oblasti, šole javne uprave in strokovnjake za trajnostno javno naročanje, ki jih zanima sodelovanje, vljudno vabimo, da se obrnejo na naš sekretariat ali na lokalnega projektnega partnerja

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.