O Povezanosti v Alpah Kaj želimo
©Provezanost v Alpah

Kaj želimo

Zaščititi naravo, okolje in pokrajino in spodbujati njihov nadaljnji razvoj

Alpska narava in kulturna krajina, z vsemi svojimi elementi, sta osnova za naše življenje in gospodarjenje, ju ohraniti in trajnostno razvijati pa naša osrednja naloga. K temu pomembno prispevajo zavarovana območja. Članice omrežja občin si prizadevajo za okolju prijazno prilagajanje posledicam podnebnih sprememb in delujejo proti razlogom, ki so te spremembe povzročili. Spodbujajo trajnostno mobilnost s ciljem zmanjšati obseg močno naraščajočega motoriziranega zasebnega in tovornega prometa.

Sooblikovati občine kot atraktivni gospodarski prostor

S pomočjo trajnostnega gospodarskega razvoja si članske občine zagotavljajo podlago za prilagajanje izzivom prihodnosti. Krepijo in širijo ponudbo svojih storitev s pomočjo ohranjanja in nadaljnjega razvoja regionalnih krogotokov. Prizadevajo si za ustvarjanje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest. Krepijo ozaveščenost in spodbujajo prebivalstvo k zagotavljanju svojega prispevka k povečanju regionalne dodane vrednosti.

Izboljšati kakovost življenja za ljudi v Alpah

Pošten, spolu in potrebam posameznika primeren socialni soobstoj krepi povezanost in trdnost občine. Občanke in obcčani naših občin so enakopravno vključeni v družabno življenje. S pomočjo inovativnih strategij in pilotskih projektov članske občine postavljajo mejnike na področju storitev splošnega interesa, kot so mobilnost, izobraževanje ali zdravje.

Nuditi prispevek pri uresničevanju Alpske konvencije

Omrežje občin se pri svojem delu ravna po načelih Alpske konvencije, to je mednarodnega sporazuma med alpskimi državami in EU za trajnostni razvoj alpskega prostora. Uresničitev teh načel naj bi bila z življenjem napolnjena tam, kjer je možna participacija vsakega posameznika - na ravni občine. »Povezanost v Alpah« je ena izmed 16 uradnih organizacij s statusom opazovalca. Omrežje občin aktivno sodeluje v različnih telesih Alpske konvencije, prispeva k medsebojni izmenjavi med alpskimi državami in se povezuje z drugimi organizacija- mi s statusom opazovalke.