O Povezanosti v Alpah Kaj počnemo
© Wolfgang Gasser

Kaj počnemo

Izvajamo projekte

Čezmejni projekti članicam nudijo podporo pri spopadanju z izzivi na področju svojih del in nalog. Občine lahko pri izvajanju svojih aktivnosti s pridom uporabijo izkušnje drugih alpskih občin in od njih na nebirokratski način pridobijo organizacijska znanja, relevantne vsebine in nančno podporo. Takšna povezanost jim omogoča sodelovanje v smiselnih in v prihodnost naravnanih projektih - ki imajo učinek tako v njihovih lastnih občinah, kakor tudi širše.

Več informacij o aktualnih projektih

Nudimo svetovanje in strokovno znanje

Komunikacija je nujni predpogoj za uspešne medsebojne odnose na medobčinski, medregionalni in meddržavni ravni. Nacionalni in regio- nalni koordinatorke in koordinatorji svetujejo občinam v njihovem ma- ternem jeziku, jim nudijo podporo pri njihovih prizadevanjih in poskrbijo, da je njihova pot do predsedstva in sekretariata omrežja čim krajša. Poleg tega vzpostavljajo kontakt z drugimi občinami in strokovnjaki. Preko omrežja občin so občine pravočasno obveščene o vseh aktualnih razvojnih trendih v alpskih državah in deležne podpore pri obvladovanju s temi spremembami povezanih izzivov.

Zastopamo interese občin

Alpske občine so medsebojno povezane v alpskih interesnih združenjih. Gorski predeli pri tem velikokrat predstavljajo le majhen del posamezne dežele. Pomembne odločitve se zaradi tega pogosto sprejemajo na transnacionalni in evropski ravni. »Povezanost v Alpah! se v danem kontekstu zavzema za interese in potrebe alpskih občin. V okviru delovanja v telesih Alpske konvencije omrežje občin stopa v kontakt s pristojnimi nacionalnimi ministrstvi. V okviru procesa sprejemanja evropske strategije za alpski prostor pa omrežje skrbi za to, da bo perspektiva (majhnih) občin ustrezno upoštevana.

Omogočamo izmenjavo izkušenj

Predstavniki občin in vseh zainteresiranih lahko v okviru strokovnih zasedanj in delavnic omrežja občin najdejo rešitve, kako tudi nove uporabne pristope in metode zase. Občine in strokovnjaki si medsebojno delijo strokovno znanje in izkušnje. Ekskurzije pa vodijo na prizorišča trajnostnega razvoja v Alpah.