Nesluteni zakladi.

Primiero/I © Foto Archivio Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino - Ph Turra C
Regija raziskuje vrednost domačih mokrišč

Kaj smo dosegli s projektom?

S projektom Občina Primiero prvič razpolaga s sistematično zbranimi podatki o mokriščih in njihovim opisom, vse to pa bo lahko uporabila kot podlago pri oblikovanju ukrepov za varstvo in trajnostno rabo dragocenih biotopov. Poleg evidentiranja lokalitete, velikosti ter bioloških in geoloških značilnosti mokrišč so bili raziskani tudi podatki o nekdanji rabi in zgodovini teh območij.

Z izvajanjem različnih ukrepov na področju komuniciranja so si nosilci projekta prizadevali, da bi lokalno prebivalstvo bolje poznalo mokrišča in bilo bolj ozaveščeno o njihovem pomenu, in si tako zagotovili podporo in razumevanje za dejavnosti, katerih namen je prav varstvo teh območij.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Poglobljeno poznavanje značilnosti in ekološke vrednosti mokrišč je nujna podlaga za argumentiranje nujnosti njihove ohranitve kakor tudi načrtovanja in izvajanja ukrepov za njihovo varstvo.

Odlično okolje, od koder lahko domačemu prebivalstvu približamo pomen mokrišč, so lokalne šole. Tako učitelji kot dijaki so idealni multiplikatorji, saj je prek njih mogoče doseči celotno populacijo. V okviru projekta je bila zato tudi organizirana izobraževalna delavnica za učitelje.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Prva težava se je pojavila že pri zbiranju podatkov, saj teh sploh ni bilo na razpolago. Na tem področju je zato občina Primiero morala orati ledino, stroški so bili temu primerno visoki.

Največji izziv je bil prepričati lokalno prebivalstvo o posebni vrednosti mokriščnih ekosistemov. Še nedavno so ti veljali za neuporabna, podcenjena območja, ki se jih je bilo treba izogibati ali pa so se celo namenoma uničevala. Najpomembnejši cilj projekta je bil premagati ravno negativen odnos ljudi do mokrišč: če ne bodo prepoznana kot ekosistemi pomembne vrednosti, bo pri ljudeh težko vzbuditi razumevanje za sprejetje ustreznih ukrepov.


Daniele Corona
Primiero/I
0039 439 64641
daniele.corona@primiero.tn.it